Chào mừng bạn đến với trang https://norwoodvillagegreenconcertseries.org. Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Dịch Vụ sau đây trước khi sử dụng Trang Web này để bạn biết được các quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình. Việc bạn tiếp tục sử dụng Các Dịch Vụ, Trang Web này, sẽ được xem là sự chấp nhận, không rút lại đối với các điều khoản dịch vụ sau.

GIỚI HẠN VỀ QUYỀN SỬ DỤNG

  1. Vinhomes Riverside Norwood Village Green Concert Series cấp cho bạn quyền sử dụng có giới hạn để truy cập và sử dụng Các Dịch Vụ tuân theo các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Dịch Vụ này vì mục đích sử dụng cá nhân.
  2. Việc cấp quyền này không cho phép bạn sử dụng vì bất kỳ mục đích thương mại nào hay sử dụng vì mục đích phái sinh đối với Các Dịch Vụ này .
  3. Tất cả Nội Dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương hiệu, logo và tài sản trí tuệ khác được hiển thị trên Trang Web là tài sản của Vinhomes Riverside Norwood Village Green Concert Series và của các chủ sở hữu bên thứ ba được chỉ rõ trên Trang Web, nếu có.
  4. Bất kỳ đối tượng nào truy cập vào Trang Web đều không có quyền hoặc được cấp phép một cách trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nội dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương hiệu, logo hay bất kỳ tài sản trí tuệ nào khác.
  5. Bằng việc sử dụng hoặc truy cập các dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ các qui định pháp luật về sở hữu trí tuệ hiện hành đối với vấn đề bảo hộ bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu.
  6. Bạn đồng ý không sao chép, phát tán, tái xuất bản, gửi, trưng bày công khai, trình diễn công khai, điều chỉnh, sửa đổi, cho thuê, bán bất kỳ phần nào của các dịch vụ, trang web hay nội dung của nó.
  7. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi, bạn cũng không được nhân bản hoặc chỉnh sửa một phần hay toàn bộ nội dung của trang Web này trên máy chủ khác hoặc như một phần của bất kỳ trang web nào khác.
  8. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ công cụ robot, spider hay bất kỳ thiết bị tự động hay quy trình thủ công nào khác để theo dõi hay sao chép nội dung của chúng tôi, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi (thỏa thuận này áp dụng cho các công cụ tìm kiếm cơ bản trên các webside kết nối người dùng trực tiếp đến website đó).

Chúng tôi hoan nghênh bạn liên kết đến trang Web này từ trang web của bạn, miễn là trang web của bạn không ngụ ý rằng Vinhomes Riverside Norwood Village Green Concert Series.

CÁC TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

  1. Trong mọi trường hợp Vinhomes Riverside Norwood Village Green Concert Series sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý, dù là dưới hình thức hợp đồng, bảo đảm, lỗi do sơ suất, trách nhiệm đối với sản phẩm hay nguyên nhân tố tụng theo luật định đối với việc mất quyền sử dụng, mất lợi nhuận, doanh thu, uy tín hoặc tiết kiệm dự kiến hoặc đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, vô tình nào liên quan đến lỗi máy tính, điện thoại di động dẫn đến việc không thể sử dụng trang web hoặc bất cứ dịch vụ nào của trang web này.ngay cả khi Vinhomes Riverside Norwood Village Green Concert Series đã được thông báo về những nguy cơ này từ trước.
  2. Quyền duy nhất của bạn liên quan đến sự cố hoặc việc không hài lòng với dịch vụ là ngưng truy cập trang web cùng với việc sử dụng các dịch vụ đó.

LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG CỦA BÊN THỨ BA: 

Các đường dẫn được cung cấp trên trang Web này sẽ đưa người dùng rời khỏi trang Web này. Các đường dẫn này chỉ mang tính tham khảo, và các trang mà chúng liên kết đến không thuộc quyền kiểm soát của Vinhomes Riverside Norwood Village Green Concert Series.

KHIẾU NẠI VỀ XÂM PHẠM BẢN QUYỀN:

Nếu bạn cho rằng tác phẩm của bạn đã bị sao chép, trưng bày, hoặc phát tán theo cách cấu thành hành vi xâm phạm bản quyền, vui lòng thông báo cho chúng tôi.

BỒI THƯỜNG:

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và miễn trách nhiệm cho Vinhomes Riverside Norwood Village Green Concert Series hoặc các đối tác khác và nhân viên của Vinhomes Riverside Norwood Village Green Concert Series.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH:

Các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được điều chỉnh bởi và được giải thích theo luật pháp Cộng Hòa XHCN Việt Nam.